ሀረሪ ዊቂር ኪታብ ( Harari Poem Book)

Author : Amir Ali Akil

Year : 2013

ዪ ኪታቡው ዚከተብኾ ሺኢሽቲ አሳሲያ
ሐደፋችቤ መትኤሰስቤንታ፡፡
አሐድታኝ ሐደፍዞ ሀረሪ ሉኃው መሌቃዋ መኔራንታ፡፡ ዪዞም አሐድ
ጋርሌ ዳይቤ ቀጠጡ ነሳምቲ ዪልዛል ቀዲም ነሰባችዚኛ ባሎቱው ሐፍቲ
ሞሻቤ፤አሐድ ሉኃ ዪነብራሌ የሚችዛል ቀድራዋ ደረጃዞው ዪለሕዲኩት
ሞሻቤ፤ ሀረሪ ሉኃው መሌቃዋ መኔራሌ ዪኹንዛል ሐረካቤ አኑም ጢቱም
ኻነጊር ገረቤዛጥ ቼኽሊ አትታጮቴው ሞሻሌ ጠብ ዛያንታ፡፡

ኮኦትታኝ ሐደፍዞ ሀረሪ ኩቱብ ሲነት አልታኑም ሀረሪ ሲና- ኩቱብ
ደረጃዞው፣ ቀድራዞው ዋ ሒርፈቱው መሌቃንታ፡፡ ዪትታወቃዛልኩትቤ
ሀረሪ ኡምመት ፊዝቤ ጉዶር ዘማን ዘትሔለቃ ኩቱብ ሲነት ሒርፈት ዛላ
ኡምመቲንታ፡፡ ቀዲም ጌይ ዚክሪ ዊቅሪያች፤ ፈራኢድ ዋ መስኖይ ፈቀር
ኪታቡው ዚምሳሰሉ ቀዲም ኩቱባች ሀረሪ ሉኃው መሌቃሌ ዛሾ ኦር
አትታጮትዋ ፋይዳ ኦርኩት ጊዲሪንታ፡፡ አስሊዞቤ አሐድ ሉኃ መሌቃሌ
ዪፈርካዛል መስሳነን ሉኃ መኽናዞ ሙጥጢቤም አልታዋ መክተብ
ሉኃነትቤ አክካዞቤ መትናፋእሌ ዚትፈረከሳንታ፡፡ ሀረሪ ሉኃው ኩሙል
ዚታ ኡጋቤ መሌቃሌ መስሳነንዋ መክተብ ሉኃው ፈንከሌ ፈንካ መሌቃ
የትኺሻል፡፡ መኽናዞቤም ሲና – ኩቱብ ሀረሪ ኡምመት ኩቱብ ሉኃ
ሒርፈትዞው ዋ ደረጃዞው መሌቃሌ የትፊርኪዛሉ ከታራችቤ አሐድዞ
መኽነዞቤ ዪ ኪታብ ሀረሪ መክተብ ሲነቱው መሌቃሌዋ መዝጋጋሕ ቼኽሊ
አትታጮት ዪነብራሐል፡፡
ሺኢሽታኝ ሐደፍዞ ሀረሪ ኡምመት ታሪኽዞ፣ አዳዞ፣ ሉኃዞ፣ ሲነትዞ ዋ
ማንነትዞ ባሕ ዚትቃጠሩ አሳሲያ ሓጃች ሺርቲቤ አቅሊ መትጋዛቤ ሉኽ ሑሉፍ
ሞሻንታ፡፡ ሀረሪ ሉኃ ኡምመትዞ ዚመሐድ ማንነትዋ ከራማው መትቴወቅቤ፣
መቄራሕዋ መኔራቤ ላቂ ሲጅጃ ዛላ መኽናዞቤም ዲባያ ኡምመትዞ ያሻዛል
ዲነት ጌይ፣ ዳይ ሐዋዚያዋ ሲያሳ ኩሽኩሽቲቤ ዛላ አትታጮት ኦርኩት
ጊዲሪንታ፡፡ መኽናዞቤም ዪ ኪታብ ሀረሪ ሉኃ ኡምመትዞሌ መስጣ ዛልባ
ዲነት ጌይ፣ ዳይ ሐዋዚያዋ ሲያሳ ኺድማዋ ፋይዳው መሌቃሌ ዪፈርኪኩት
ሞሻ ቻላቤ ኢስበልበላት ሒርቃኦታችቤ ዚትከተቡ ዊቂራችቤ የሐትፊዛሉ፣
የቀንዛሉ፣ የትሊምዲዛሉ፣ የትቲውቂዛሉ፣ የትፋርሒዛሉ ሉኻቹው ሑሉፍ
ሞሻሌ መጌበቲንታ፡፡
አሚር አሊ አቂል

The Book Is Available On Market